Intensieve zorg dichtbij huis

Er zijn situaties die vragen om intensieve zorg in de directe omgeving van het kind/de jongere. Van behandeling tot praktische hulp. Zo vaak als nodig en op de plaats waar het kind/ de jongere zich bevindt. Ook ouders krijgen hulp om hun kind zo goed mogelijk te ondersteunen en te laten functioneren in de maatschappij. Voorbeelden van intensieve zorg dichtbij huis zijn Flexibele ACT, DGT-J, IHT en hulp binnen het speciaal onderwijs.

Flexibele ACT (FACT)

Een voorbeeld van intensieve zorg is ons Flexibele ACT jeugdteam. Een actieve en assertieve manier van zorg, in de directe omgeving van de jongere (thuis, op school, op straat of elders). Met als doel problemen vroegtijdig signaleren, direct aan te pakken en de jongeren en zijn gezin weer in hun kracht te zetten om zo een opname te voorkomen. Kan ook ingezet worden als de jongere en/of het gezin niet zelf om hulp vragen.

DGT-J (Dialectische Gedragstherapie voor Jongeren)

DGT-J is een bewezen effectieve methode om jongeren met een ernstige verstoring van de persoonlijkheidsontwikkeling en emotieregulatieproblemen te helpen. DGT wordt als intensieve behandelvorm aangeboden op alle poliklinieken in ons verzorgingsgebied, dichtbij huis en soms bij de jongeren thuis. Het doel van het programma is om het stemmingsafhankelijke, impulsieve gedrag - suïcidaal gedrag, automutilatie, middelenmisbruik of woede-uitbarstingen - onder controle te krijgen. Dit gebeurt middels wekelijkse vaardigheidstraining en individuele therapie, systeeminterventies en crisisconsultatie. Het programma duurt 24 weken.

IHT

IHT is een intensieve systemische behandeling in de thuissituatie met als doel de cliënt en het gezin te ondersteunen in het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt binnen het eigen netwerk. Door deze zorg in de thuissituatie te bieden maakt het minder ingrijpend voor kind en gezin. Bovendien kunnen gezonde punten behouden blijven en verder uitgebreid worden.  Ook de autonomie van de jongere wordt gerespecteerd en verder uitgebreid, en de mogelijkheden van de inzet van een steunend familienetwerk zijn optimaal. Door de inzet van deze vier-weken-durende IHT-behandeling kunnen we het aantal klinische opnames beperken. Natuurlijk zijn er crisissituaties waarvoor een klinische crisisinterventie het meest wenselijk blijft. Opnameduur moet dan niet langer zijn dan strikt noodzakelijk voor de jongere en diens systeem. Door de doorstroommogelijkheid vanuit de acute opname naar IHT, kunnen we hierin voorzien.

Outreachende diagnostiek en behandeling op school

In een arrangement “specialistische jeugdhulp voor speciaal onderwijs” zetten we onze deskundigheid middels een geïntegreerd kinderpsychiatrisch diagnostiek en behandelaanbod op school in. Uitgangspunt is dat de zorg het onderwijs volgt en aanbod wordt afgestemd op wat de leerling nodig heeft, in de klas en/of in het gezin waar hij/zij woont: integraal werken aan en aansluiten op de hulpvragen van leerling, ouders en school. Door de inbedding in school bereiken we kinderen die anders wellicht verstoken zouden blijven van noodzakelijke hulp (vaak omdat het kind en zijn ouders nooit “aankomen” bij de hulpverlenende instelling).

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen