Alle onderzoeken

Overzicht van alle onderzoeken per februari 2017

Lopende onderzoeken

EMTICS, TIC Genetics en TS Eurotrain

Het gaat om 3 grote studies naar de oorzaken en het beloop van ticstoornissen bij kinderen en hun families. De studies zijn geïnitieerd door het UMC Groningen en Accare. Er wordt informatie verzameld via vragenlijsten, interviews, genetisch materiaal, MRI-sans en bloedsamples. De financiering is afkomstig van de Europese Commissie. De inclusie voor EMTICS en TS Eurotrain is afgerond.

TRACE: dieetbehandeling bij ADHD

Het gaat om een onderzoek naar de lange-termijn (kosten)effectiviteit van het Restrictive Elimination Diet bij kinderen met ADHD, vergeleken met care-as-usual of een controledieet. Het onderzoek is een samenwerking tussen het Radboud UMC en Karakter (hoofdonderzoekers), Accare en Triversum. De financiering is afkomstig van ZonMW.

Mentalization-Based Treatment

Eind september 2010 is het onderzoek naar de effectiviteit van Mentalization-Based Treatment bij adolescenten (MBT-A) gestart op de afdeling KP 'De Spiegel'. MBT-A is gericht op het bevorderen van het mentaliseren in contact met anderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdelingspsychiater en de wetenschappelijk onderzoeker van Triversum, in samenwerking met Peter Fonagy en met studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Met het oog op de continuering van het oude STEP-onderzoek, alsook met het oog op de toekomstige implementatie van ROMCKAP wordt er gewerkt met een intensieve longitudinale testbatterij die zowel STEP-, ROMCKAP- als specifieke MBT-instrumenten bevat. De eerste, voorlopige resultaten lijken aan te tonen dat MBT ook bij adolescenten een effectieve therapievorm is.
Financiële steun om dit onderzoek te realiseren is afkomstig van Stichting Suffugium.

FACT-jeugd

Dit is een onderzoek naar de effecten van FACT in samenwerking met meerdere collega-instellingen, het Trimbos instituut en de Radboud Universiteit. De coördinatie in de regio Noord-Holland wordt gedaan door GGZ Noord-Holland Noord.

Routine Outcome Monitoring

In een samenwerkingsverband met 17 andere instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie spant Triversum zich in om op systematische wijze behandelresultaten te meten. Op die manier wil Triversum de geboden zorg continu kunnen evalueren en verbeteren. Dit samenwerkingsverband draagt de naam ROMCKAP: Routine Outcome Monitoring Consortium Kinder- en Adolescenten Psychiatrie. Sinds 1 januari 2014 vormt ROMCKAP samen met het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een vereniging.

 

Recent afgeronde onderzoeken

D(o)epressie studie

De D(o)epressie studie (Universiteit Utrecht) bestaat uit een omvangrijke 'randomised clinical trial' waaraan, naast 2 poliklinieken van Triversum (Alkmaar en Den Helder), ook 14 andere GGZ-instellingen meedoen. Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit van twee behandelingen van depressie bij adolescenten (12 tot 21 jaar) vast te stellen, te weten de Doepressiecursus (CGT) versus reguliere behandeling (binnen Triversum bestaat deze uit IPT). Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van de behandelingen en de kosten van een depressie. Ten slotte worden moderatoren (voor wie en onder welke omstandigheden is de Doepressiecursus effectief) en mediatoren (hoe en waarom doen de effecten zich voor) onderzocht.
De studie wordt gefinancierd door ZonMw. De inclusie is afgerond.

SSRI en het zich ontwikkelende brein (ePOD)

In samenwerking met het AMC en De Bascule werkt een van de psychiaters aan een promotie-onderzoek getiteld 'Effects of fluoxetine on the outgrowth of the serotonergic system in the maturing brain'. Binnen Triversum richt het onderzoek zich specifiek op depressieve meisjes van 12 tot 14 jaar oud. De inclusie is begin 2015 afgerond. Het promotie-onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase.

E-mental health, blended D(o)epressie

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe cliënten de blended vorm van de D(o)epressie cursus ervaren, waarbij ook de invloed van de variabelen ernst van de depressie en gebruik van het programma onderzocht worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een van de Klinisch Psychologen in opleiding, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. De inclusie is afgerond. De resultaten zijn voor publicatie aangeboden.

Depressie bij LVB-jongeren

Dit onderzoek richt zich op de vraag of er sprake is van onderdiagnostiek van depressie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast worden de psychometrische kwaliteiten van een tweetal instrumenten onderzocht in de LVB-populatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een van de Klinisch Psychologen in opleiding, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. De inclusie is afgerond. De resultaten zijn voor publicatie aangeboden.

Dossieronderzoek KP 'De Spiegel'

Dit betreft een retrospectief longitudinaal dossieronderzoek naar patiëntkenmerken op KP 'De Spiegel', een afdeling voor jongeren met persoonlijkheidspathologie. Meer specifiek wordt gekeken naar voorspellende kenmerken van drop-out en naar veranderingen in patiëntkenmerken over de jaren. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre de patiëntenpopulatie bestaat uit zogenaamde Y(A)VIS-patiënten: Young (Attractive) Verbal Intelligent en Succesful. Meer inzicht in deze gebieden geeft handvatten om de drop-out te verminderen, de effectiviteit van behandeling te verhogen, de indicatiestelling te verbeteren en het behandelprogramma beter te evalueren. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met universitaire studenten.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen